Regulamin

Wypożyczalni Kajaków Zwinka

 

 1. Będący przedmiotem wypożyczenia sprzęt (kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne i inne akcesoria) jest własnością Wypożyczalni Kajaków ZWINKA (Zwanej dalej Zwinka), reprezentowanej przez firmę: Agencja WIR Adam Luks, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 22/9;

 2. Sprzęt może być wypożyczony wyłącznie osobom pełnoletnim, które przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i akceptują warunki niniejszego regulaminu potwierdzając to własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu. (Osoby te zwane są dalej Wypożyczającymi);

 3. W przypadku gdy wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia;

 4. Zwinka nie wypożycza sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

 5. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu Zwinki wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne szkody;

 6. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej: www.kajaki.zwinka.pl/cennik. Płatność za cały okres wypożyczenia pobierana jest z góry, najpóźniej w dniu wypożyczenia;

 7. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu. Rezerwację należy potwierdzić zaliczką w wysokości 30 proc. kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 14 dni przed datą realizacji usługi, chyba że przyjęto inne ustalenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu odbioru sprzętu;

 8. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli do spływu nie dojdzie na skutek decyzji Wypożyczającego, niezależnie od powodu podjęcia takiej decyzji;

 9. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie Zwinka nalicza opłatę w wysokości zgodnej z cennikiem.

 10. Zwinka nie jest organizatorem spływów, a jedynie wypożycza sprzęt kajakowy do użytku Wypożyczającego, o ile nie stanowią inaczej odrębne zapisy regulaminowe oraz stosowna umowa;

 11. Wypożyczający korzysta z wypożyczonego sprzętu na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.

 12. Zwinka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków, utratę zdrowia lub śmierć Wypożyczającego, ani osób, które Wypożyczający zabiera ze sobą na wodę;

 13. Zwinka nie odpowiada za skutki działań Wypożyczającego (w tym - wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu);

 14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie stosownego oświadczenia jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 15. Wypożyczający zobowiązany jest do oddania sprzętu w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie;

 16. Za zniszczenie, zdekompletowanie, zagubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100 proc rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania;

 17. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem;

 18. Wypożyczającemu sprzęt zabrania się:

  - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;

  - spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych w czasie używania kajaka;

  - wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

  - zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju;

  - użyczania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim;

 19. Wypożyczający zobowiązany jest do:

  - przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania sportu i turystyki, na szlakach wodnych, w parkach krajobrazowych, rezerwatach itp.;

  - zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;

  - opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania;

  - zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany;

 20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni Kajaków Zwinka.